Ziekenhuisgroep Twente – HiX readiness scan als voorstudie HiX optimalisatie

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) wil het EPD HiX van ChipSoft optimaliseren om een nog betere basis te leggen voor kwalitatief goede zorg. ChipSoft biedt als leverancier de mogelijkheid om HiX te gebruiken op basis van standaard content. ZGT kan daarmee in staat worden gesteld om een meer toekomstvaste basis voor het EPD te leggen. Hiermee wordt het mogelijk om meer uniformering en standaardisatie van processen te realiseren, de beheerlasten en -kosten te reduceren en het EPD door te ontwikkelen via landelijke gebruikersgroepen. ZGT kan op die manier (nog) beter enkele belangrijke beloftes ondersteunen zoals eigen regie van patiënten, deskundigheid, betrouwbaarheid en doelmatige inzet van middelen.

Zorgkenners ondersteunt ZGT bij de voorstudie naar deze standaard content. Wij doen dit door een combinatie te maken van drie onderdelen:

  • Ten eerste voeren wij onze HiX readiness scan waarmee wij bepalen in hoeverre ZGT klaar is voor de implementatie van de nieuwe versie HiX. We kijken naar de vier onderdelen uit onderstaand overzicht met een sterke focus op de (beleids)kaders en processen van de procesdomeinen, de beheerorganisatie en de medewerkers.

  • Daarnaast voeren wij een technische scan uit op de huidige HiX (maatwerk) inrichting van HiX om een impactanalyse uit te voeren. Op basis van een kwantitatieve analyse over de as van in gebruik zijnde modules, vragenlijsten en maatwerkvelden zal per procesdomein een inschatting worden gegeven van de impact op overgang naar standaard content (data migratie/mapping) en de verandering in de werkprocessen binnen het procesdomein.
  • Ten slotte vervullen wij een klankbordrol om lopende en geplande projecten/investeringen en aanpalende thema’s die de informatievoorziening van HiX raken, te beoordelen in het licht van een overgang naar HiX standaard content. Zodoende houden we samen met ZGT grip en regie te houden.

Geïnteresseerd in de standaard content van HiX, onze HiX readiness scan en de begeleiding van de overgang naar standaard content, neem dan contact met ons op!