Wilt u uw zorgproces verbeteren? Wilt u digitaliseren? Staat u voor het implementeren van een nieuw systeem? Of bent u op zoek naar de juiste zorginnovatie? Onze adviseurs kennen het zorgvak door en door en weten uw uitdagingen te vertalen in de best passende IT-oplossing. We opereren daarin op de volgende thema’s.

Thema:
Strategie en governance

Welke keuzes maakt u als het gaat om digitale zorg? Er zijn veel factoren die daar invloed op hebben, maar het begint met een heldere visie en een uitgekiende strategie. We gaan samen met u aan de slag om die strategie te vertalen naar de praktijk en te koppelen aan uw doelen. Daarbij kijken we naar de impact op de informatievoorziening en zetten we programma’s op die nodig zijn voor de realisatie.

Uw zorgprofessionals zijn afhankelijk van optimale informatievoorziening. Daarom helpen wij ook met het opzetten van het besturingsmodel, zodat het proces goed geborgd is. Uiteraard stemmen we dit af op uw ambities en uw ICT-landschap.

Bovendien kijken we voortdurend vooruit. Trends en vernieuwingen in de zorg hebben we snel op ons netvlies. Maar we hebben ook de kennis en ervaring om die vertalen naar werkbare toepassingen voor in uw dagelijkse praktijk.

UMC Utrecht

Een goed EPD programma begint met een onderbouwde visie en strategie, maar wel één die later ook te realiseren blijkt. En een programma-organisatie die is gericht op het proces en niet de techniek. Het UMC Utrecht heeft Zorgkenners gevraagd te ondersteunen bij de opstart van een grootschalig EPD programma dat uitvoering moet geven aan de overgang naar Chipsoft HiX standaard content. Concreet betekende dit dat wij hebben geholpen met het ophalen van speerpunten, kaders en visie over het zorglandschap en de gewenste ondersteuning van het EPD daarin. Vervolgens zijn werksessies georganiseerd om de haalbaarheid van de EPD-visie te toetsen, rekening houden met HiX standaard content (on)mogelijkheden.

Daarnaast hebben wij een opzet voor de programma-organisatie geschetst: een procesgerichte governance structuur stuurgroep, proceseigenaren en key users. Dit biedt niet alleen een basis voor het EPD-programma, maar ook een opmaak voor de toekomstige beheerorganisatie met een inbedding van proceseigenaarschap en procesmanagement.

Resultaten:

;

Procesgerichte programma-organisatie

Een procesgerichte structuur die aansluit bij de visie van het UMCU over het toekomstige EPD zorgt ervoor dat het zorgproces echt centraal komt te staan.
;

Proceseigenaarschap als basis

Het definiëren van proceseigenaarschap zorgt ervoor dat besluitvorming tijden het EPD-programma effectief plaats kan vinden en legt de basis voor de toekomstige EPD-beheerorganisatie;
;

Realiseerbare visie

Door uitgebreide analyses wordt geborgd dat de uitgangspunten van het EPD-programma ook echt kunnen worden gerealiseerd of als belangrijke aandachtspunten in de contractonderhandeling met de leverancier kunnen worden meegenomen.

Thema:
Zinnige zorg

Welke zorg verleen je waar? Het is een vraag die de afgelopen jaren steeds urgenter is geworden. Niet alleen omdat de zorg verandert, inclusief de patiënt en zijn of haar ziektebeeld, en de technische en digitale mogelijkheden. Bovendien willen we zorg toegankelijk en betaalbaar houden. Dan is het zaak om slim en pragmatisch naar de organisatie van de zorg te kijken. Zo is een patiënt met COPD ook heel goed thuis te monitoren.

Dit soort ziekenhuis verplaatste zorg neemt inmiddels een grote vlucht en de digitale mogelijkheden zijn alleen maar groter geworden. We hebben de kennis in huis om u te ondersteunen bij de implementatie van dit soort projecten, met projectmanagement en advies van begin tot eind.

Bravis

Zorg vindt steeds vaker dichtbij huis of thuis plaats. In 2020 heeft Bravis het besluit genomen de innovatieve stap te zetten om COPD en Hartfalen patiënten thuis te monitoren. Zorgkenners ondersteunde als inhoudelijk projectleider samen met de leverancier Luscii de afdelingen Cardiologie en Longgeneeskunde bij de implementatie van dit project. Ontzettend inspirerend om te werken met een organisatie die de urgentie voelt om te veranderen door de zorg meer toekomstbestendig te maken.

Resultaten:

;

Efficiënter zorgproces

Een nieuw en gedragen werkproces voor de zorgprofessionals (intern en in de keten) voor het proces Hartfalen en COPD, waarin telemonitoring een belangrijke rol speelt.
;

Concrete resultaten

Het project zorgde voor de daadwerkelijke realisatie van de zorgpaden Hartfalen en COPD in het adherentie gebied van Bravis. Na afronding van het eerste project deden direct diverse patiënten mee.
;

Generieke en schaalbare aanpak

Tijdens projecten realiseerden we een aanpak die ook direct voor andere vormen van ziekenhuis verplaatste zorg kon worden gebruikt. Een volgende stap werd de realisatie van thuismonitoring van COVID-19 patiënten.

Thema:
EPD en andere zorgsystemen

Het elektronisch patiëntendossier is het kloppende digitale hart van het zorgproces en alle patiëntengegevens. Veiligheid, efficiëntie en procesoptimalisatie zijn hierbij van essentieel belang. Wij benaderen EPD-vraagstukken altijd vanuit uw zorgproces en bekijken waar het beter kan.
Het systeem moet ondersteunend zijn aan de zorg. Daarom zien wij de implementatie van een EPD niet als een ICT-vraagstuk, maar als een transitie in de zorg. Met onze eigen ervaring in de zorg, snappen we hoe het werkt. En we zien waar kansen liggen om zorgprofessionals te ondersteunen. En zijn er uitdagingen die niet kunnen worden opgelost? Dan zijn we daar eerlijk over.

Naast het EPD zijn er nog andere systemen in uw instelling die baat hebben bij onze procesgerichte aanpak. Ook voor systemen als beeldmanagement (PACS1, PACS2, VNA), lab-systemen, PDMS en meer hebben we inmiddels een stevige track record opgebouwd. We zetten onze kennis graag in om u te helpen bij het projectmanagement of de procesverbetering.

Diverse zorginstellingen

Diverse zorginstellingen hebben Zorgkenners gevraagd te ondersteunen bij de invoering van een nieuw EPD, ECD of ander zorgsysteem. Diverse rollen zoals programmamanager, projectmanager, functioneel adviseur of coach hebben wij daarbij ingevuld. Maar wel altijd met de opdracht om het zorgproces en de mogelijkheden voor optimalisatie als uitgangspunt te nemen. Een efficiënt en veilig zorgproces is wat ons betreft namelijk de basis voor de inrichting van bijvoorbeeld een nieuw EPD. Zo benaderen wij deze trajecten altijd vanuit proces en inhoud en komen we samen met de zorgprofessionals tot de kern van de (gewenste) functionaliteit. En nooit andersom! Alhoewel het wel erg handig is dat wij van veelgebruikte zorgsystemen de functionele mogelijkheden kennen.

Resultaten:

;

Zorgprofessional, zorgproces en patiënt staan voorop

Vanwege onze kennis van het zorgproces en de mogelijkheden voor procesoptimalisatie proberen wij zoveel als mogelijk uit een nieuw EPD, ECD of ander zorgsystemen te halen. Wij starten altijd -samen met de zorgprofessionals- met een analyse van het proces en het stellen van kaders en uitgangspunten voordat we met de implementatie starten. Zorgprofessional en proces bepalen namelijk de resultaten die zij willen bereiken voor de patiënt. En het zorgsysteem volgt daarin.
;

Veel kennis van Chipsoft HiX

Door onze jarenlange ervaring met EPD-trajecten hebben wij veel inhoudelijke kennis van Chipsoft HiX. Daarnaast zijn wij vaak als eerste adviesbureau betrokken bij de implementaties van nieuwste versies of nieuwe modules. Of we nu programmamanager of functioneel adviseur zijn, wij hebben een hands-on mentaliteit en iedereen kent de weg in HiX en de mogelijkheden van standaard content.
;

Gebruik van ons netwerk

Omdat we in veel ziekenhuizen implementaties hebben gedaan, is ons netwerk groot. En daar profiteren al onze klanten van. Wij brengen ze namelijk graag in contact met elkaar om van elkaar te leren. Dan hoeft dat niet alleen via ons.

Thema:
Gegevensuitwisseling

In het veranderende zorglandschap is de correcte en veilige uitwisseling van patiëntgegevens essentieel. Bij welke zorginstelling iemand ook behandeld wordt, de medische informatie moet kloppen en up-to-date zijn. Daar zijn flinke uitdagingen aan verbonden. Zorgaanbieders zijn zeer veelzijdig, hebben soms regionale of landelijke samenwerkingen, en de privacy van de patiënt moet altijd voorop staan.

Bovendien is gegevensuitwisseling geen doel op zich. Waar het om gaat is dat al deze zorginstellingen goed kunnen samenwerken. Daar zit de echte toegevoegde waarde: de juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats in het zorgproces. Gestimuleerd door landelijke richtlijnen maar ook gedreven vanuit (aanstaande) wetgeving – waarvan de VIPP-regeling een voorproef is – verplaatst het zwaartepunt van de doorontwikkeling van EPD-functionaliteit naar het integreren van standaarden, zorgsystemen en E-health toepassingen. Niet alleen ten voordele van de zorgprofessional, maar zeker ook voor de patiënt. De portalen en PGO’s wijzen dit uit.

ZorgNetOost

Zorgkenners ondersteunt bij een project voor een regionaal platform om zorg gerelateerde informatie uit te wisselen. Tijdens de eerste fase van dit project is gekeken naar toekomstbestendige oplossingen voor gegevensuitwisseling om zo diverse instanties met elkaar te verbinden. Het doel: een 360-graden beeld van de patiënt mogelijk maken.

Met behulp van het project wil men daarnaast ook een ander groot probleem aanpakken, namelijk overdiagnosticering van patiënten. Door onvoldoende gegevensuitwisseling tussen de huisartsen, laboratoria en ziekenhuizen kan een patiënt meerdere keren eenzelfde onderzoek moeten laten doen. Om de pilot te concretiseren is Zorgkenners tijdens de tweede fase gevraagd te ondersteunen bij het opzetten van een regionaal plan van aanpak voor gegevensuitwisseling en de hiervoor noodzakelijke randvoorwaarden.

Er zijn voor een goede regio samenwerking een aantal dingen van belang. Zo is er de noodzaak voor een goede governance en een goede opzet voor de architectuur over alle instanties heen.

Resultaten:

De proof of concept van dit project is nog maar de start, maar de toekomstige resultaten zijn legio:
;

Betere zorg

Een beter beeld van de patiënt door middel van meer en betere informatie zorgt niet alleen voor betere diagnosestelling door zorgprofessional, maar ook ontlasting van de patiënt. Er hoeven geen onnodige (diagnostische) onderzoeken meer te worden gedaan en concreet betekent dit bijvoorbeeld niet meer onnodig bloed laten prikken.
;

Afname van kosten

Door het voorkomen van onnodige (diagnostische) onderzoeken hoeven er minder kosten te worden gemaakt. Dit is niet alleen in het voordeel van de zorgverzekeraar, maar uiteindelijk van de patiënt.
;

Goed voorbeeld doet volgen?

Uiteraard hopen we dat door deze pilot een stap wordt gezet naar een betere gegevensuitwisseling in de zorg. Want wat ons betreft is deze regio nog maar het begin!

Thema:
Privacy en security

In de digitale zorg is gegevensuitwisseling essentieel en de informatiebehoefte groot. Het maakt de zorg efficiënter. Daar staat natuurlijk tegenover dat deze data veilig moeten zijn. En het toenemende aantal zorgaanbieders dat toegang heeft tot die gegevens, maakt het systeem kwetsbaarder.

Privacy en veiligheid moet simpelweg goed geborgd zijn en getest worden. Daarom ondersteunen wij bij de voorbereiding van certificeringen en audits voor NEN7510 en ISO27001. Daarnaast verzorgen we risicoanalyses en helpen bij DigiD-audits.

De ultieme test is ethical hacking. Door ons aangewezen hackers gaan dan op zoek naar gaten in het systeem, die wij dan direct dichten om erger te voorkomen.

Om de borging te optimaliseren stellen we voor u ook beleidsdocumenten op, die helpen bij de implementatie en het vastleggen van de veiligheidsmaatregelen. We gaan zelfs als interim Chief Information Security Officer (CISO) voor u aan de slag, om een stevig fundament neer te leggen voor uw privacy en security vraagstukken.

Diverse zorginstellingen

“Miljoenen medische dossiers te koop aangeboden”. “Enkele miljoenen losgeld betaald om medische informatie weer terug te krijgen”. Slechts twee krantenkoppen die de afgelopen jaren steeds vaker opduiken. Informatiebeveiliging en privacy zijn belangrijke onderwerpen! Dat vindt niet alleen de toezichthouder, maar ook de patiënt.

Maar hoe pak je dit aan? Wij hebben diverse klanten geholpen met beleidsvorming, informatiebeveiligingsplannen, risicoanalyses, technische vraagstukken en penetratietesten (ethical hacking). Vaak ondersteund met onze handige online tooling. Als deelnemer aan het klankbord NEN7510 kennen wij de relevante normen -bijna- uit ons hoofd. Maar ook het gereed worden voor een DigiD-assessment of ISO27001/NEN7510-audit doen we graag samen met u!

Resultaten:

;

Jarenlange ervaring

Door onze vele opdrachten, deelname aan landelijke werkgroepen en het geven van trainingen hebben wij jarenlange ervaring met dit onderwerp en hebben wij veel al gezien. En uiteraard hebben wij onze certificeringen zoals Register EDP-auditor en CISSP.
;

Snel inzicht en resultaat

Door de inzet van onze online tooling kunnen wij snel inzicht geven in de status op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Of kan eenvoudig een Business Impact Analyse, DPIA of risicoanalyse worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen wij met onze standaard templates snel resultaat bereiken. Veel resultaat met beperkte inspanning!
;

Advies of audit

Wij kunnen ondersteunen vanuit een adviserende rol of vanuit een toetsende rol. Onze adviseurs hebben beide profielen. Hiermee weten wij waar een auditor op gaat toetsen en kunnen wij meehelpen bij het gereed worden voor een audit. Maar we kunnen ook tijdens een audit -binnen de vaktechnische richtlijnen- met u meedenken.

Thema:
Data en waardegedreven zorg

Data en gegevens zijn alleen waardevol als je ze op de juiste manier analyseert en op het juiste moment presenteert. Ze vragen om een interpretatie van en voor zorgprofessionals. En dan is meer data niet per se beter. Data moeten vooral aansluiten bij uw kwaliteitsindicatoren en strategie.

Wij helpen met het organiseren van de datastromen en het op elkaar afstemmen van de verschillende bronnen. Vervolgens vertalen we die naar de gestelde KPI’s en rapporteren daar over. Zo maakt u de kwaliteit van de zorg inzichtelijk en haar processen meetbaar, stuurbaar en beheersbaar.

SJG

SJG wenste meer inzicht in hun procesgang en ook een betere sturing op het proces. SJG heeft Zorgkenners gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van visie en beleid met betrekking tot business intelligence en de gewenste informatievoorziening. Dit als algemeen uitgangspunt voor toekomstige vraagstukken. Daarnaast is gevraagd dashboards ten behoeve van de apotheek te realiseren en in de toekomst de implementatie van diverse overige dashboards gerelateerd aan de algehele informatiebehoefte binnen het SJG op ons te nemen.

Resultaten:

;

Betere sturing

Door middel van dashboards is het mogelijk om beter inzicht te krijgen in (knelpunten binnen) processen en kan op het juiste punt binnen het proces worden bijgestuurd. Dit ten voordele van zowel zorgprofessional als patiënt.
;

Relatie met HiX

Door de inzet van Power BI als tooling kan enerzijds geavanceerde functionaliteit worden ontwikkeld, maar anderzijds wel gebruik worden gemaakt van informatie uit het EPD (Chipsoft HiX).
;

Snel resultaat

Door middel van diverse standaard dashboards van Zorgkenners kan snel resultaat worden bereikt. Er wordt niet vanaf nul gestart, maar algemene dashboards worden toegespitst op de situatie van de zorginstelling. Snel concreet resultaat in plaats van starten vanaf de tekentafel.

We werken o.a. voor:

“We zijn blij met Zorgkenners. Ze weten bij de doorontwikkeling van ons Periodiek Diagnostisch Platform wat de mogelijkheden zijn in Chipsoft HiX, zonder dat het systeem omvalt. Daar zijn we zeer beducht voor. Maar met Zorgkenners is dat niet nodig. Ze bieden altijd een geschikte en veilige oplossing. Voor ons zijn ze een onmisbare schakel.”

Peter Kretschmann

Stafadviseur ketensamenwerking, Jeroen Bosch Ziekenhuis

“De samenwerking met Zorgkenners ervaar ik als zeer prettig. Ze begrijpen dat we een kleine organisatie zijn en alles werkbaar moet blijven. Ze kijken naar wat reëel is en denken met ons mee. Eigenlijk is Zorgkenners al jaren mijn klankbord. Als ik een vraag heb, dan bel ik ze.”

Lian Vree Egberts

Privacy & Security Officer, ZorgnetOost