Projecten

 Digitalisering

 

 

Onze digitaliseringsprojecten omvatten vooral projecten voor de selectie, vernieuwing en implementatie van een EPD-ZIS.

Projectmanagement Radiologie Informatie Systeem (RIS) implementatie (Chipsoft HiX, Philips iSite)

Goede planning en logistiek op een radiologie afdeling is randvoorwaardelijk voor het functioneren van deze afdeling. Zorgkenners heeft voor een groot algemeen ziekenhuis het projectmanagement uitgevoerd voor de migratie van het Philips RIS naar een geïntegreerd RIS binnen het EPD in Chipsoft HiX. Op basis van uitgebreide procesmodellen is de behoefte van de afdeling vertaald naar functionaliteiten binnen het RIS. Ook de koppelingen naar de verschillende medische modaliteiten (MRI, CT etc.) en de digitale beeldenbank (PACS) maakten onderdeel uit van het project.

Projectmanagement PACS2 implementatie (Chipsoft HiX)

Ontsluiting van digitale medische beelden is niet alleen meer voorbehouden aan de afdeling Radiologie. Ook andere specialismen willen beeldvorming digitaliseren en breed beschikbaar stellen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Zorgkenners heeft voor een ketenzorg instelling het projectmanagement uitgevoerd voor de selectie en implementatie van een algemene digitale beeldenbank (PACS2). In deze beeldenbank wordt vanuit zeer veel medische modaliteiten en opstellingen (ECG’s, echo’s, CTG’s, de digitale OK etc.) digitale beeldvorming opgeslagen en breed beschikbaar gesteld aan de medisch specialisten.

Technisch projectmanagement Patient Data Management System (PDMS)  implementatie (Chipsoft HiX)

Kritieke informatie en trends als onderdeel van het patiëntdossier is een logisch gevolg van de verdere digitalisering in de zorgsector. De ontsluiting van onder andere bewakings-, beademings- en toedieningsinformatie in het PDMS is een essentieel onderdeel van veilige zorg. Zorgkenners heeft vanuit een technisch projectleidersrol een groot ziekenhuis geholpen bij het implementeren van het PDMS binnen de OK, IC, verkoever en SEH. Het aansluiten van een verscheidenheid aan medische apparatuur, het selecteren en invoeren van een medische werkplek en het borgen van een veilige informatieoverdracht was een belangrijk onderdeel van het traject.

Projectmanagement Planning en logistiek ketenzorg (Chipsoft HiX)

In een ketenzorg instelling zorgen voor een goede planning en logistiek zonder unit optimalisatie is de belangrijkste uitdaging om mensgerichte en kostenefficiënte zorg te garanderen. Zorgkenners heeft voor een grote ketenzorg instelling het projectmanagement uitgevoerd voor het ontwerp van ketenprocessen voor planning en logistiek en de invoering van de bijbehorende EPD modules van Chipsoft HiX. Dit omvat zowel het ziekenhuis, paramedische ondersteuning, de verpleging en verzorging als de thuiszorg. In het project zijn geïntegreerde ketenprocessen uitgewerkt die de cliënt doorloopt van ziekenhuiszorg naar de nazorg in verplegings- en verzorgingshuizen of zorg thuis en vice verca die de logistiek tussen de onderdelen naadloos met elkaar verbindt. In het opgestelde beleid en procesmodellen zijn ook de kwaliteitsaspecten van JCI en Planetree verwerkt en geïmplementeerd in Chipsoft HiX.

Projectmanagement Endoscopie implementatie (Chipsoft HiX)

Voor de uitvoering van scopieën door de specialismen MDL, Longgeneeskunde en Chirurgie is de betreffende module van Chipsoft Hix geïmplementeerd. Dit betrof niet alleen een implementatie van nieuwe functionaliteit, maar ook het technisch ontsluiten van de scopietorens, het ontwerpen en doorvoeren van een nieuwe Time-Out-Procedure en het definiëren en invoeren van een nieuwe (geautomatiseerde) orderflow. Door middel van de nieuwe functionaliteit kan de specialist op een eenvoudige wijze snel komen tot standaard verslaglegging met volledig geïntegreerde beelden. Ook het orderen van onderzoeken bij het pathologisch lab is door middel van de nieuwe functionaliteit geautomatiseerd.

Projectmanagement ColonIS koppeling bevolkingsonderzoek (Chipsoft HiX)

Om de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker mogelijk te maken, worden verschillende gegevens geregistreerd en uitgewisseld, zoals persoonsgegevens en onderzoeksuitslagen. Daarnaast worden gegevens vastgelegd en uitgewisseld voor de kwaliteitsborging, monitoring en evaluatie. Voor al deze gegevensstromen is een landelijk informatiesysteem ontwikkeld: ColonIS. De aanlevering van de vereiste informatie gebeurt sinds de implementatie van koppeling tussen Chipsoft HiX en ColonIS volledig geautomatiseerd. Hierdoor hoeft de specialist alle informatie niet meer handmatig te registreren bij het bevolkingsonderzoek. Niet alleen wordt hiermee een efficiënte werkwijze bereikt, maar ook worden hierdoor fouten voorkomen. Tegelijk met de invoering van de koppeling is ervoor gekozen om ook de functionaliteit voor de bevolkingsonderzoeken in Chipsoft HiX verder te optimaliseren. Hiervoor zijn aanpassingen doorgevoerd in de orderflow en de verslaglegging.

Projectmanagement cliëntenportaal / zorgverlenersportaal

Zorgkenners heeft het projectmanagement uitgevoerd voor de invoering van een cliëntenportaal en zorgverlenersportaal. Via deze portalen wordt het voor de huisartsen mogelijk gemaakt (delen van) het digitale dossier van hun patiënten te raadplegen. Daarnaast kunnen patiënten zelf gegevens raadplegen, vragenlijsten invullen en online afspraken plannen.

Business case en selectie ziekenhuisbreed service management applicatie

Zorgkenners heeft een topklinisch ziekenhuis geholpen bij het schrijven van de business case voor een nieuwe service management applicatie voor het Facilitair Bedrijf. Hierdoor is het voor de onderdelen ICT, Medische Techniek en Facilitaire Zaken mogelijk om op een éénduidige wijze incidenten, klachten, wijzigingen en configuraties te registreren en af te handelen. Na het opstellen van de business case heeft Zorgkenners ondersteund bij de selectie van de applicatie door het opstellen van een Programma van Eisen en het coördineren van de marktverkenning.

Strategische ontwikkeling zorgapplicatie

Zorgkenners ondersteunt bij het opstellen van een strategie voor de (verdere) ontwikkeling van een toepassing in de zorg. Via deze toepassing op de tablet wordt het patiënten makkelijk gemaakt informatie over hun behandeling te raadplegen. Daarnaast kunnen zij tijdens het verblijf in het ziekenhuis gebruik maken van entertainment diensten (krant, TV) en diensten van het ziekenhuis (bijvoorbeeld het kiezen van maaltijden).

Projectmanagement implementatie Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)

Zorgkenners voert bij een grote zorginstelling voor psychiatrische zorg projectmanagement uit voor de implementatie van een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier. Door middel van het digitale dossier hebben de hulpverleners altijd en overal de meest recente informatie over hun cliënten.

Projectmanagement implementatie Verpleegkundig Dossier (Chipsoft HiX)

Zorgkenners begeleidt bij een groot topklinisch ziekenhuis in de rol van projectleider de implementatie van het elektronisch verpleegkundig dossier in Chipsoft HiX. Niet alleen op basis van bestaande functionaliteit, maar ook voor nieuwe verpleegkundige methodieken zoals de NANDA, NOC en NIC. Omdat het ziekenhuis van een nagenoeg volledig papieren dossier komt, is de implementatie van een digitaal dossier extra uitdagend!

 Beveiliging

 

Organisatiebreed continuïteitsplan

Ook ten tijde van een grootschalige calamiteit is het essentieel dat de dienstverlening doorgaat, ook al is dit op een lager kwaliteitsniveau dan dat de patiënt normaliter gewend is. Het totaal niet kunnen verlenen van zorg is immers erger dan het verlenen van minder of andere zorg. Zorgkenners heeft een zorggerelateerde organisatie geholpen bij het opstellen van een algemeen continuïteitsplan. Het plan gaat in op de belangrijkste activiteiten bij enkele grootschalige calamiteiten, zoals de uitval van (een groot deel van) de informatievoorziening, personeel en fysieke panden en negatieve publiciteit in de media. Dit alles gebaseerd op een organisatiebrede risicoanalyse.

Zekere Zorg 3 (NOREA) – Toetsingskader informatieveiligheid in de zorg

Informatieveiligheid is zeer belangrijk binnen de zorgsector en de NEN7510 biedt een goed kader, maar hoe voeren we dit in en hoe toetsen we de effectiviteit hiervan? Dit is een belangrijke vraag waar de werkgroep Zekere Zorg 3 van de NOREA antwoord op geeft door middel van een toetsingskader. Zorgkenners is één van de auteurs van dit toetsingskader, waarbij wij ons naast de algemene aspecten van informatieveiligheid met name hebben gericht op informatieveiligheid van medische apparatuur.

Professionalisering in kader van WBP en NEN7510

Zorgkenners ondersteunt een zorginstelling (VVT) bij de verdere verbetering van privacy en informatiebeveiliging. Door middel van een quickscan is bepaald op welke onderdelen verbetering noodzakelijk is om te kunnen conformeren aan zowel de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) als de NEN7510. Vervolgens is ondersteuning geboden bij het definiëren van taken en verantwoordelijkheden voor meerdere rollen in de organisatie (waaronder die van de Functionaris Privacy en Informatiebeveiliging) en de positionering van die rollen in de organisatie. Tevens is er beleid gedefinieerd en zijn er diverse procedures gedocumenteerd en geïmplementeerd voor de borging van de kwaliteit van privacy en informatiebeveiliging.

Penetratietest / ethical hack patiëntenportaal en zorgverlenersportaal

Door middel van een penetratietest / ethical hack heeft Zorgkenners het veiligheidsniveau van een patiëntenportaal en zorgverlenersportaal getoetst. Door middel van geautomatiseerde en handmatige testen is nagegaan of kwaadwillende personen (zoals hackers) in kunnen breken in de portalen. Tevens is nagegaan of patiënten en zorgverleners niet meer handelingen kunnen verrichten in de portalen dan dat zij daadwerkelijk zouden moeten kunnen. Denk hierbij aan het raadplegen van informatie van andere patiënten.

DigiD ICT-beveiligingsassessment

Zorgkenners heeft voor verschillende zorginstellingen en hun patiëntenportalen een DigiD ICT-beveiligingsassessment uitgevoerd. Door middel van dit assessment wordt nagegaan of er voldoende organisatorische, procedurele en technische maatregelen zijn getroffen om de veiligheid van het portaal te borgen. Het DigiD ICT-beveiligingsassessment is een verplicht jaarlijks onderzoek zodra gebruik wordt gemaakt van DigiD als authenticatiemiddel voor de patiënt.

Invoering NEN7510 bij een softwareleverancier

Zorgkenners ondersteunt een softwareleverancier voor de zorgsector bij de invoering van de NEN7510. Door middel van risicoanalyses, (nul)metingen en het opstellen en invoeren van informatiebeveiligingsmaatregelen wordt de leverancier voorbereid voor een onafhankelijke toetsing tegen deze norm. Een voorwaarde die steeds vaker vanuit verzekeraars wordt gesteld.

Certificering NEN7510 bij een zorgverlener

Zorgkenners ondersteunt een zorgverlener bij de invoering van de NEN7510 om uiteindelijk een succesvolle certificering te verkrijgen. Door middel van risicoanalyses, (nul)metingen en het opstellen en invoeren van informatiebeveiligingsmaatregelen wordt de zorgverlener voorbereid op deze certificering. Uiteraard geldt hierbij de norm ISO27001 (Information Security Management System) als basis van het geheel.

Invoering NEN7510 bij een regionaal patiëntenportaal

Zorgkenners ondersteunt een regionaal patiëntenportaal bij de invoering van de NEN7510. Door middel van risicoanalyses, (nul)metingen en het opstellen en invoeren van informatiebeveiligingsmaatregelen wordt het regionale patiëntenportaal voorbereid voor een onafhankelijke toetsing tegen deze norm. Want veiligheid staat bij een patiëntenportaal uiteraard voorop!

Hoofddocent opleiding informatiebeveiliging in de zorg / Gastdocent

Zorgkenners is hoofddocent van de opleiding informatiebeveiliging in de zorg. Tijdens deze vijfdaagse training wordt ingegaan op diverse onderwerpen op het gebied van informatiebeveiliging. Door onze kennis van de zorg uiteraard specifiek voor deze sector. En met onze hands-on ervaring uiteraard vol met praktische tips om direct aan de slag te gaan. Daarnaast verzorgen wij voor een algemene opleiding Informatiebeveiliging enkele modules.

 

Performance

 

 JCI en Planetree beleidsvorming

De kwaliteit van zorg is belangrijk. Daar is iedereen het wel over eens. En daarvoor worden verschillende kaders gehanteerd zoals degene van NIAZ. Sinds enige tijd stapt de Nederlandse zorgsector echter steeds meer over op het internationale keurmerk JCI van de Joint Commission International voor kwaliteit van zorg en Planetree voor hoffelijkheid en mensgerichtheid. Zorgkenners heeft een ketenzorg instelling geholpen bij het gereed worden voor de invoering van JCI. Hierbij zijn in samenwerking met diverse specialismen beleidsdocumenten opgesteld waarin kwaliteit van zorg, veiligheid van werken en mensgerichtheid belangrijke aspecten waren.

JCI en het EPD

Verschillende eisen vanuit JCI hebben directe impact op de wijze waarop het EPD is ingericht. Zorgkenners heeft enkele zorginstellingen geholpen bij het vertalen van JCI normen en geformuleerd beleid naar concrete functionaliteit in EPD suites zoals Chipsoft HiX. Want hoe meer JCI normen geautomatiseerd kunnen worden ingevoerd, hoe zekerder u bent dat deze normen kunnen worden nageleefd!

Integraal Service Management (ISM / FSM / ITIL)

Voor service afdelingen van zorginstellingen zijn integrale service processen doorslaggevend voor een tevreden klant en doeltreffend resultaat. Zorgkenners ondersteunt een topklinisch ziekenhuis met de selectie en invoering van een ziekenhuisbrede service management tool. Steeds vaker moeten service afdelingen nauw samenwerken waarbij integrale ondersteuning essentieel is. Denk aan verhuizingen die zowel facilitair, ICT als medisch techniek raken en waar werkprocessen nauw op elkaar aan dienen te sluiten. De integrale service management tool wordt in gebruik genomen door alle service afdelingen van het ziekenhuis waaronder ICT, Medische Techniek, Gebouwbeheer, maar ook bureau reserveringen en front offices voor facilitaire zaken. Wij ondersteunen bij de inrichting van de tool met integrale processen en stuurinformatie praktisch gebruik makend van ISM, FSM en ITIL, alsmede de technische integratie met de financiële en personele informatiesystemen.

Zekere Zorg 1 en 2 (NOREA)  – Beoordelingskader geautomatiseerde gegevensverwerking DOT en AWBZ

Beheersen van kosten is zeker binnen de zorg een steeds belangrijker thema. Is uw declaratieproces ‘in control’? En ondersteunt uw zorg informatiesysteem dit proces met geautomatiseerde controles? Zorg dragen voor een proactief en vergaand geautomatiseerd AO/IC stelsel is de uitdaging. ‘In control’ zijn en blijven door een efficiënte en doeltreffende set aan maatregelen die de betrouwbare werking rondom de registratie- en declaratieprocessen garanderen. Hoe richt je dit in en hoe stel je dit vast? Zorgkenners werkt mee aan Zekere Zorg 1 en Zekere Zorg 2 van de NOREA en is een van de auteurs van het beoordelingskader van Zeker Zorg 1 dat binnenkort beschikbaar wordt gesteld en het beoordelingskader van Zekere Zorg 2 dat wordt geactualiseerd.

Ondersteuning jaarrekeningcontroles

Voor een accountantsbureau ondersteunt Zorgkenners bij de controle van de jaarrekeningen van zorginstellingen. Door middel van geautomatiseerde online vragenlijsten, interviews en deelwaarnemingen brengen wij de kwaliteit van het IT-landschap en de IT General Controls in beeld. Op basis dit beeld kunnen zowel de accountant als de zorginstelling bepalen op welke gebieden zij de informatievoorziening verder kunnen verbeteren.