Medisch Spectrum Twente – Kwartiermaker nieuw EPD en readiness scan

Medisch Spectrum Twente (MST) wil met een nieuw toekomstbestendig EPD een goede basis leggen om als ziekenhuis de beste en meest gastvrije zorg te bieden, aansluitend op het nieuwbouwconcept en in nauwe samenspraak met de patiënt en andere partijen zoals Universiteit Twente. In de afgelopen periode is samen met Zorgkenners gekomen tot een Plan van Aanpak met daarin toelichting van de uitgangspunten, aanpak, activiteiten en gefaseerde tijdslijnen voor een nieuw EPD inclusief de werkstromen voor het realiseren van randvoorwaarden voor een dergelijk traject.

Zorgkenners ondersteunt MST momenteel in de kwartiermakersfase en opstart van het programma voor de overgang naar een nieuw EPD . Denk hierbij aan o.a. de volgenden activiteiten:

  1. Uitvoeren van een ‘readiness scan’ om te bepalen of de organisatie gereed is voor een dergelijke grote transitie en implementatie.
  2. Overall aansturing van de kwartiermakersfase met als belangrijkste activiteiten het opzetten van (overleg)structuur programmateam tijdens de kwartiermakersfase, de integrale coördinatie op aanpak en voortgang werkstromen en het opstellen van het programmaplan procesfase EPD implementatie
  3. Inrichten van de MST organisatie voor de procesoptimalisatiefase bestaande uit onder andere het inrichten van proceseigenaarschap met procesteams en benoemen van proceseigenaren en een pilot voor procesoptimalisatie

De readiness scan

Door middel van een assessment bepalen wij in hoeverre MST klaar is voor de implementatie van een nieuw EPD en de transitie van de organisatie. De invoering van een nieuw EPD stelt eisen aan de organisatie die de implementatie ondergaat. Niet alleen aan de medewerkers die deel gaan nemen aan de programmaorganisatie, maar ook aan de (beheer)processen die ervoor moeten zorgen dat tijdens het programma en daarna de invoering beheerst kan worden doorgevoerd. Onze rapportage geeft inzicht in de mate waarin de huidige organisatie goed invulling kan geven aan de verwachte inspanningen tijdens de programmafase en of processen op het gebied van o.a. testen, releasemanagement en opleiding al op het juiste niveau zijn. Tijdens dit assessment richten we ons met name op (beleids)kaders, processen, ICT en (beheer)organisatie.

Zie ook onze opdracht bij ZGT om een indruk te krijgen van de readiness scan.