Bravis Ziekenhuis – ziekenhuis verplaatste zorg met Luscii

Ziekenhuis verplaatste zorg voor hartfalen en COPD patiënten
Bravis heeft als doelstelling om in 2025 één nieuw ziekenhuis in Roosendaal te openen. De groeiende zorgvraag door demografie en incidentie en het hoofdlijnenakkoord vraagt van een ziekenhuis zich aan te passen aan die veranderingen, wil het toekomstbestendige en betaalbare zorg van hoge kwaliteit blijven leveren. Technologische ontwikkelingen en innovaties maken het mogelijk dat we steeds meer (chronische) aandoeningen kunnen monitoren in de thuissituatie van de patiënt. Daarbij is samenwerking tussen alle zorgaanbieders in de regio van groot belang. Dit zijn belangrijke uitgangspunten voor de toekomstvisie die het Bravis ziekenhuis momenteel ontwikkelt onder de titel: ‘Ons ziekenhuis van morgen’.

Ziekenhuis verplaatste zorg
Door nu al te starten met het concept van plaats- en tijdonafhankelijk aanbod van zorg, speelt Bravis niet alleen in op de technische mogelijkheden om zorg op een andere manier aan te bieden, maar wordt tevens een ‘blauwdruk’ ontwikkeld voor de (fysieke) inrichting van zowel het poliklinisch als ook het klinisch onderdeel van het nieuwe ziekenhuis. Bravis heeft de keuze gemaakt om voor de zorgpaden Hartfalen en COPD ervaring op te doen.  Bravis heeft Zorgkenners gevraagd hierbij te ondersteunen. Dit alles moet resulteren in:

  • Een nieuw en gedragen werkproces voor de zorgprofessionals (intern en eventueel in de keten) voor het proces Hartfalen en COPD, waarin telemonitoring is opgenomen.
  • Daadwerkelijke realisatie van het zorgpaden Hartfalen en COPD in het adherentie gebied van Bravis op basis van het nieuwe werkproces en in samenwerking met Luscii. Dit alles voor een selecte pilotgroep van patiënten (grootte nog nader te bepalen).
  • Een generieke en schaalbare aanpak voor andere vormen van ziekenhuis verplaatste zorg ten behoeve van de zorgprofessionals van Bravis en overige betrokken zorgprofessionals en patiënten in de keten. Dit alles op basis van de ervaringen uit de gerealiseerde pilot.

Opdracht voor Zorgkenners
Samen met een enthousiast team van Bravis en leverancier Luscii verzorgen wij vanuit onze kennis en ervaring de realisatie van het project telemonitoring. Dit voor de patiëntgroepen hartfalen en COPD in de rol van een coördinerend projectleiders. Hiermee maken wij tevens de blauwdruk voor ziekenhuis verplaatste zorg voor overige patiëntgroepen in Bravis.

Met een groep enthousiaste medewerkers gaan we aan de slag om stappen te zetten naar ‘Ons ziekenhuis van morgen’!

Neem gerust contact met ons op over het thema ‘ziekenhuis verplaatste zorg’ en alle mogelijkheden daar in.