De BgZ-gezondheidscheck

Heeft uw organisatie inzage
in de kwaliteit van de
bronregistratie in het EPD?

Met het wetvoorstel ‘Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg’ wordt digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners op onderdelen waarschijnlijk verplicht. Zorgkenners en iCON zien in de praktijk echter dat er nog onvoldoende aandacht is voor het realiseren van een kwalitatief goede bronregistratie in het EPD. En zonder die bronregistratie is gegevensuitwisseling niet goed mogelijk: informatie wordt onvolledig of helemaal niet uitgewisseld.

Denkt u de bronregistratie op orde te hebben, bijvoorbeeld omdat u al jaren werkt met het EPD of omdat u aan doelstellingen van het VIPP-subsidieprogramma voldoet en succesvol bent geaudit? Helaas is dat geen garantie. Uit diverse klantopdrachten blijkt bijvoorbeeld dat –ondanks een succesvolle VIPP audit- het vastleggen van intoxicaties in minder dan 20% van de gevallen op de juiste manier gebeurt. En zelfs medische diagnoses worden in 10% van de gevallen niet goed vastgelegd. En hiermee ook niet goed uitgewisseld.

Zorgverleners willen vaak wel meewerken aan een goede bronregistratie, maar worden onvoldoende geholpen. Kaders en afspraken ontbreken, er is geen inzage in de kwaliteit van de bronregistratie en lang niet altijd is bekend hoe het EPD kan ondersteunen bij het vastleggen van de informatie. De BgZ-gezondheidscheck helpt u op weg.

Schema BGZ gezondheidscheck

Bronregistratie duurzaam borgen

De BgZ-gezondheidscheck is ontwikkeld om inzage te krijgen in de kwaliteit van uw bronregistratie en verbetering in zorgprocessen te realiseren. De bronregistratie vormt uiteindelijk de basis voor een juiste en volledige uitwisseling van informatie.

De check wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de Basisgegevensset Zorg (BgZ, het ‘kerndossier’ van de patiënt). Door gebruik te maken van data-analytics bij de gezondheidscheck wordt snel een actueel beeld gegeven van de vastlegging van deze BgZ items.

De bevindingen worden gedeeld met zorgverleners om de reden(en) van afwijkende vastlegging te achterhalen. Samen met hun feedback, werken we toe naar concrete adviezen om de bronregistratie te laten aansluiten bij de interne werkafspraken, procedures en de wetgeving over gegevensuitwisseling. Met de aanvullende data-monitorfunctie zijn de ingezette verbeteracties te volgen en eventueel bij te stellen.

In een doorlooptijd van vier weken kan de BgZ-gezondheidscheck worden uitgevoerd, waarbij concrete verbeteracties worden geformuleerd. Met als uiteindelijk doel om BgZ compliant te worden en betrouwbare gegevensuitwisseling te realiseren met de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt en collega zorgorganisaties.

De Registratie monitor BgZ, geeft per BgZ element inzage in de mate waarin een element correct, ongestructureerd of niet in het EPD is vastgelegd.

Management samenvatting BgZ-gezondheidscheck. Op basis van diverse gesprekken met zorgverleners worden de oorzaken van incorrecte vastlegging samengevat in een rapportage.

Dit wordt per BgZ element inzichtelijk gemaakt. De rapportage bevat ook concrete adviezen om de bronregistratie van de BgZ te verbeteren.

Landelijke standaarden en de wet Wegiz

Eenduidige vastlegging aan de bron volgens vaste spelregels is nodig om uitwisseling van patiëntgegevens mogelijk te maken. Voor   zorginstellingen zijn hiervoor de Basisgegevens Zorg (BgZ) en het model van de Zorginformatiebouwstenen (Zibs) ontwikkeld en als landelijke standaard vastgesteld. Daarbij zorgen de VIPP-regelingen voor financiële tegemoetkoming om dit stelsel te implementeren.

Om het geheel kracht bij te zetten werkt het ministerie van VWS aan het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: Wegiz. Dit wetsvoorstel regelt dat het mogelijk wordt gegevensuitwisselingen tussen zorgaanbieders aan te wijzen die voortaan verplicht elektronisch gaan verlopen. De BgZ gezondheidscheck richt zich op het meten en verbeteren van de BgZ elementen en onderliggende Zibs. In de toekomst breiden Zorgkenners en iCON dit uit met andere informatiestandaarden (bijvoorbeeld de e-overdracht).

 

Samenwerking Zorgkenners en iCON

Zorgkenners en iCON hebben hun krachten en kennis op gebied van procesoptimalisatie en data engineering gebundeld. In het verlengde van een succesvolle opdracht om de BgZ registratie te verbeteren is de BgZ- gezondheidscheck© ontwikkeld.

Regelmatig krijgen Zorgkenners en iCON vragen over de BgZ en de borging van de vereiste bronregistraties. Zorgkenners ondersteunt de zorginstellingen bij het verbeteren van zorgprocessen, het formuleren van (beleids)kaders voor juiste en volledige vastlegging van informatie en het begeleiden van de zorgprofessionals bij deze vastlegging. iCON is expert op het gebied van zorgdata en analyseert welke patiëntgegevens of en waar ze in het systeem worden vastgelegd.

Een succesvolle combinatie om zorginstellingen nog verder te helpen bij het verbeteren van hun zorg!

Download de factsheet